MTÜ TARTU PSÜHHODRAAMA INSTITUUDI ÕPPEKORRALDUSE JA KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

 • Õppima saavad asuda isikud, kellel on vähemalt keskharidus.
 • Õppija võetakse täienduskoolitusele vastu isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel hiljemalt 14 päeva enne koolituse algust.
 • Otsustuse õppija täienduskoolitusele vastuvõtmise kohta teeb koolituse korraldaja hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust ja teavitab sellest õppijat.
 • Õppegrupi mittetäitumise korral on korraldajal õigus täienduskoolitus tühistada või edasi lükata. Kõiki juba täienduskoolitusele registreerunud osalejaid teavitatakse sellest e-kirja teel hiljemalt 7 päeva enne koolituse toimumist.

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Õppija arvatakse koolituselt välja:

 • isikliku sooviavalduse põhjal          
 • õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmisel
 • kui õppija ei saabu kokkulepitud päeval koolitusele
 • kui õppija on täitnud õppekavas kokkulepitud mahus.

Õpingute lõpetamine 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus.
Õpingute lõpetamist tõendab tunnistus või tõend.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

 • Õppetasu suuruse kehtestab koolituse korraldaja vähemalt 30 päeva enne koolituse algust.
 • Õppetasu suurusest teavitatakse õppijat täienduskoolitusele vastuvõtmisel.
 • Õppetasu tasub õppija arve alusel kas koolitusele eelnevalt täismahus või vastavalt lepingule osade kaupa.  

Täienduskoolituse õppetasust vabastamise ja õppetasu tagastamise tingimused ja kord

 • Õppetasust kedagi ei vabastata, õppetoetust on võimalik taotleda Töötukassast, kelle koostööpartner MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut on.
 • Õppetasu tagastatakse, kui õppija teavitab koolitusel mitteosalemisest rohkem kui 7 päeva enne koolituse algust.
 • Koolituse poolelijätmisel õppijale õppetasu ei tagastata.
 • Koolituse katkestamisel ja/või koolitusest loobumisel vähem kui 7 päeva enne koolitust on korraldajal õigus nõuda koolituse eest tasumist täismahus vastavalt koolituse väärtusele.

Isikuandmete kogumine

Kogume õppijate kohta isikuandmeid, mis on vajalikud tunnistuste või tõendite väljastamiseks ja tagame nende konfidentsiaalsuse. MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut privaatsusreeglid.


TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Täienduskoolituse õppekavade, täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavad vastavad Eesti Vabariigis kehtivale täienduskoolituse standardile ja NBBE (Nordic-Baltic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy) standardile/nõuetele.

Õppijate tagasisidet kogume regulaarselt nii koolituse käigus suuliselt ja kirjalikult kui koolitusjärgselt kirjalikult. Tagasisidet analüüsime ja arvestame kursuste kvaliteedi parandamisel.

Täiskasvanute koolitajad on pikaajalise praktilise kogemusega ning omavad õppekavale vastavat ettevalmistust.

Koolitused korraldatakse tervisekaitse nõuetele ja koolituse spetsiifikale vastavas õpperuumis.

Tartu Psühhodraama Instituut MTÜ õppekavad.