PRIVAATSUSREEGLID JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Tartu Psühhodraama Instituut MTÜ

Tartu Psühhodraama Instituut pakub täiskasvanud õppijatele tegevuslike meetodite, sotsiomeetria ja psühhodraama alast väljaõpet. Kogume õppijate kohta isikuandmeid, mis on vajalikud tunnistuste või tõendite väljastamiseks ja tagame nende konfidentsiaalsuse.

Meile on oluline anda oma õppijatele kindlustunne, et nende kohta käivat teavet kogutakse ja kasutatakse ausalt, õigesti ja turvaliselt. Siin on sõnastatud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Privaatsusreeglites kirjeldame, milliseid isikuandmeid Tartu Psühhodraama Instituut kogub ja töötleb. Sõnastame andmete kogumise alused ja eesmärgid, säilitamise põhimõtte ning toome välja, millised on klientide isikuandmete töötlemisega seotud õigused.

Milliseid andmeid ja millistel alustel Tartu Psühhodraama Instituut kogub?

Teenuse osutamiseks vajaliku lepingu sõlmimiseks ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks kogume järgmisi isikuandmeid:

Koolitus

  • osaleja nimi;
  • isikukood;
  • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, aadress; vajame koolituse materjalide, korraldusliku info ja arve edastamiseks);

Tartu Psühhodraama Instituut on esitanud majandustegevusteate täiendkoolituste läbiviimise kohta, seega oleme kohustatud täitma täiskasvanute koolituse seadust. Sellest tulenevalt vastavad meie tunnistused ja tõendid Täiendkoolituse standardile ja sisaldavad isiku nime ning isikukoodi (§ 3 lg 3 p 1).

Õigustatud huvist lähtuvalt võime juba olemasolevate õppijate kontaktandmeid kasutada samalaadsete teenuste pakkumiste ja uudiskirjade edastamiseks. Kui õppija siiski ei soovi meie pakkumisi, siis on võimalik nendest igal ajahetkel loobuda. Teadaannetest loobumiseks palume saata vastav soov vastuseks teile saadetud e-kirjale või kirjutades pdi@psyhhodraama.ee .


Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Meie poolt osutatud teenuste käigus kogutud isikuandmeid säilitame võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 10 aastat alates lepinguliste suhete lõppemisest.

Meie poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitame Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täiendkoolitusasutus tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.

Kuidas isikuandmeid säilitame?

Tartu Psühhodraama Instituut rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Meie töötajad kasutavad tööks isikliku parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks usaldusväärse teenusepakkuja serveris asuvat e-posti aadressi. Samuti on isikliku parooliga kaitstud kliendihaldustarkvara, raamatupidamisprogramm ja erinevad pilveteenuses hoitavad failid, mis võivad sisaldada isikuandmeid.

Töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepingute vormide alusel töötavatel töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

Kellega võime isikuandmeid jagada?

Seadusest tulenevalt on meil kohustus edastada isikuandmeid mitmetele riiklikele institutsioonidele (nt Haridus- ja Teadusministeerium, Maksu- ja Tolliamet).

Maksu- ja Tolliametile edastame iga aasta füüsiliste isikute makstud koolitustasud, mille alusel on neil võimalik taotleda tulumaksutagastust. Rohkem infot EMTA kodulehel.

Kui koolitusel osaleja ja arve maksja on erinevad, siis võime maksjale edastada info koolitusel osalenu kohta. Näiteks on see vajalik Töötukassa poolt tellitavate koolituste puhul.

Isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber) jagame enda koolitajatega, kui see on vajalik koolituse läbiviimiseks. Samuti võib olla isikuandmete kasutamine vajalik kuller- või postiteenuste osutamiseks meie klientidele.

Teie isikuandmetega seotud õigused:
  • saada teavet, milliseid isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;
  • parandada või täiendada enda isikuandmeid;
  • kustutada enda isikuandmeid (kui see ei ole vastuolus seadustega);
  • tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel);
  • esitada kaebus, kui Teie õigusi on rikutud.

Võimalike andmekaitsega seotud küsimuste korral, saate meile kirjutada: pdi@psyhhodraama.ee