Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi välja kuulutatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi programmi „Riskilapsed ja -noored“ projekt „Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele“

Projekti teostaja: SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Projekti partner: Maarjamaa Hariduskolleegium

Projekti nimi: ERIKOOLIST TAVAELLU TÕHUSA VÕRGUSTIKUTÖÖ TOEL

Projekti kestus: veebruar 2015- veebruar 2016

 

Projekti üldeesmärk:

Projektitegevuste tulemusena:

  • on paranenud Maarjamaa Hariduskolleegiumis õppivate ja kodukohta tagasipöörduvate noorte sotsiaalne toimetulek ning neile suunatud jätkutoe kättesaadavus ja kvaliteet.
  • on välja töötatud erikoolist vabanenud noortele jätkutoe pakkumiseks vajalikud erinevatele osapooltele mõeldud programmid, metoodika ja juhendmaterjalid.
  • Erikoolide töötajate (õpetajate, sotsiaalpedagoogide, psühholoogide, järelevalveametnike jt tugispetsialistide) jätkutoe pakkumise kompetents on suurenenud.
  • Lapsevanemad on teemakesksete grupinõustamiste kaudu senisest enam kaasatud võrgustikutöösse ning nende abistamisoskused, vanemlikud oskused ja noorele täiendava toe pakkumise suutlikkus on suurenenud.
  • Informatsioon programmide rakendamise kohta on teavitustegevuste kaudu jõudnud jätkutoe pakkumisega seotud sihtgruppide, teenuse tellijate ja laiema avalikkuseni